ارتباط با
هیئت عزاداران حسینی

کانال تلگرام

@heyatazadaranehosseiny1360

آدرس

خیابان شادمان خیابان شهیدتیموری